УБВісті виходять з червня 1998


УБВести излизат от юни 1998

В СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ ХIV МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ «ДРАГОМАНОВСКИ СТУДИИ»
За 14 години «Драгомановски студии» се превърнаха в своеобразен терен за среща на учени и изследователи от България и Украйна
София, 17 октомври 2019.- Вчера в столица се проведе традиционна, ХIV, Международна конференция «Драгомановски студии», чийто инициатор и организатор преди 14 години е била Антонина Якимова – ръководител на Украинско неделно училище в София (програмата - вж. по-надолу).

Проявата се проведе със съдействие на посолството на Украйна в България и Института по етнология и фолклористика на БАН. В нея участваха, освен българските учени, например, доцент, д-р Албена Стаменова – завеждащ катедрата по славянско езикознание от Софийския университет «Св.Климент Охридски»,  и учените от Украйна, пристигнали в София за съгласуване на работата на украинско-българската историческа комисия: проф.Ирина Мяташ - председател на украинската част на тази комисия, проф.Алла Атаманенко – декан на факултета по международни отношения в Националния университет «Острозка академия», и доцент Валерий Власенко от Сумския държавен университет.
Темите на студиите бяха много разнообразни и интересни. Доцент Власенко, например, разказа за украинския печат в България в периода между Първата и Втората световна война. Анна Тертична – съветник в посолството на Украйна, представи бюлетина «Україна», който от 1994 до 1998 г., т.е., в периода, когато Интернет все още не бил толкова разпространен, по инициативата на тогавашния първи секретар Виталий Москаленко е издавало нашето посолство в София, за да направи българите и украинците още по-близки. Разреза на украинската диаспора в България, но с поглед Украйна, направи проф. Атаманенко. Интересен беше и докладът на проф. Ирина Мяташ за приноса на Михайло Драгоманов във формиране на историческо-филологическото направление при проучване на украинския героичен епос. А д-р Таня Матанова извърши огромна работа, за да представи, доколко украинската общност в България е предприемаческа.
Безспорно, за 14 години «Драгомановски студии» се превърнаха в своеобразен терен за среща на учени и изследователи от България и Украйна, в място за споделяне и размяна на мнения, в място за дискусия и научни доклади. С цел да се активизират българо-украинските научни връзки беше решено от 2021 г. студиите да се организират от факултета по славянска филология – катедра по славянско езикознание и направление украинистика, на СУ «Св.Климент Охридски». Антонина Якимова, чиято рожба са тези студиите, стана почетен председател на «Драгомановски студии». От дружеството «Мати Украйна» тя беше наградена с грамота и плакет на Николай-чудотворец.
Ще напомним на нашите читатели, че Михайло Драгоманов е известен украински учен и общественик, живял и преподавал най-новата история в СУ «Св.Климент Охридски» от 1889 до 1895 гг. (тогава СУ се е казвал Висша школа и се е намирал в сградата на сегашния факултет по журналистика на улица «Московска»). Дъщеря му Лидия е била омъжена за известния българския учен проф.Шван Шишманов. А внукът на Драгоманов – Димитър, е бил писател, дипломат, през 1943 г. – първи секретар във външното министерство на Царство България, разстрелян е през нощта 1 срещу 2 февруари 1945 г.(УВести)

УКРАИНСКИТЕ МЕСТА В СТОЛИЦАТАIнститут етнології і фольклористики з  Етнографiчним музеєм Болгарської академії наук,

Софiйський унiверситет ім. Св. Климента Охридського,
Українська недільна школа, Фундація “Мати-Україна”,
Посольство України в Республіці Болгарія

 

ХIV Міжнародна наукова конференція
“Драгоманівські студії”

ПРОГРАМА

Софія
16 жовтня 2019

(Iнститут етнології і фольклористики з  Етнографiчним музеєм Болгарської академії наук, вул. Московська, 6А)

130-рiччю  прибуття проф. М. Драгоманова в Софію присвячується:

Регламент роботи

9.30 – 10.00 – реєстрація учасників конференції
10.00 – 10.15 – відкриття конференції
10.15 – 14.30 – наукові сесії
11.30 – 12.00 – кава-пауза
14.30 – 15.00 – презентація наукових видань
15. 00 – 15.15 – підсумки

Робочі мови: українська, болгарська

Доповідь -- 15 хв.
Виступ у дискусії – 5 хв.

ПРОГРАМА
Модератор Антоніна Якiмова, секретар Валентина Драгулева

Відкриття конференції
10.00-10.15
Вітання директора Iнституту етнології і фольклористики з  Етнографiчним музеєм Болгарської академії наук  П. Христова
Вітання  Посла України в Республіці Болгарії  В.А. Москаленка
Вітання Голови правління Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин України І.Матяш.
Презентація книги „Україна і Болгарія в історії Європи”.
Вітання А.Стаменової, завкафедрою слов’янського мовознавства факультету слов’янських фiлологiй Софiйського унiверситету
Коцева О. Вiтання Спiлки українських організацій в Болгарії

СЕСІЯ І
Історичні дослідження

10.15 – 11.30

Власенко В. До історії міжвоєнної української преси в Болгарії.
Тертична А. Інформаційний бюлетень Посольства України в Болгарії (1994-1998 рр) як прототип сучасної цифрової інформаційної платформи дипломатичного представництва.

Атаманенко А. Джерела до вивчення діяльності українців у Болгарії.
Матанова Т. Етнопредприемачество сред украинската общност в България.

СЕСІЯ ІІ
До 130-річчя  публiкації першого болгарського наукового видання «Сборник за народни умотворения, наука и книжнина»
12.00-13.15

Матяш І. Внесок М.П. Драгоманова у формування історико-філологічного напряму дослідження українського героїчного епосу та сучасні форми репрезентації думознавчих досліджень.
Вахніна Л. Фольклористична спадщина Михайла Драгоманова у загальнослов’янському контексті.
Якiмова А. Роль проф. М. Драгоманова у творенні першого болгарського наукового журналу „Сборник за народни умотворения, наука и книжнина”.
Арнаудова И. Михаил Арнаудов – личност и учен.

СЕСІЯ ІІІ
Мовознавчі студії
13.15 – 14.30

Микитенко О. Граматика української мови Ол. Павловського (1818) як основа фонетичного правопису М.П. Драгоманова.
Камберова Р. Строителите на българския правопис, приет в Харкив 1930 година. 
Сiрук О. Запозичена морфологія: "українізація" болгарського префікса пре-.

Презентацiї:

Якімова А. Вибрані статті з конференції „Драгоманівські студії” / У збірнику „Любомъдрие”, Т. ХIХ, 2019.
Якiмова А. Драгоманівські місця в Софії.
Петрусенко В. Харкив в историята на независимата Украйна

Заключне слово голови оргкомітету конференції Антоніни Якімової.

Оргкомітет конференції :

Якімова А. (голова), Фундація “Мати-Україна”
Христов П., директор Iнституту етнології і фольклористики з Етнографiчним музеєм Болгарської академії наук
Тертична А., Посольство України в Болгарії

Контакти: e-mail: ds.sofia@abv.bg

Генеральний інформаційний партнер
Електронне видання «Украински вести»
www.ukrpressbg.com

Iнформаційнi партнери

www.bulgaria.mfa.gov.ua

www.sbuds.org

Партнери конференції „Драгоманiвськi студiї”.

• Ми-Трейд ЕООД, София
Сдружение за българо-украинска дружба и сътрудничество